Wij waarderen uw privacy

 

Het PlastiCity-project en de partners die daarbij betrokken zijn, hechten veel waarde aan de privacy van de gebruikers.

PlastiCity is een project dat gefinancierd wordt door het Interreg 2 Zeeënprogramma van de Europese Unie. Het is in januari 2019 van start gegaan en loopt tot september 2022. Een consortium bestaande uit de Stad Gent, Universiteit Gent, Universiteit van Portsmouth Hoger Onderwijs, Southend on Sea Borough Council, Stad Den Haag, Van Werven België bvba, Team2, ARMINES Association pour la Recherche et le Développement des Méthodes et Processus Industriels, Metabolic B.V., D.P.L. Group Plastic Recycling, GRCT, Theys Recyclage, en WeLOOP stuurt het aan.

Wij houden ons aan de bepalingen van de algemene verordening inzake gegevensbescherming of GDPR, aangezien uw privacy en de bescherming van uw persoonlijke gegevens voor ons van het grootste belang zijn. Het doel van dit privacybeleid is om uit te leggen hoe wij uw gegevens verwerken.

 

Wat zijn persoonlijke gegevens?

 

Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee de stad Gent u direct of indirect kan identificeren. Op basis van uw naam of rijksregisternummer weten we onmiddellijk dat u het bent (rechtstreeks), maar we kunnen u ook identificeren aan de hand van een combinatie van uw adres, leeftijd en geslacht (onrechtstreeks). Dit betekent dat deze laatste ook persoonsgegevens zijn. Kortom, persoonsgegevens zijn alle gegevens die op enigerlei wijze aan u kunnen worden gekoppeld, zoals uw e-mailadres, uw telefoonnummer of zelfs uw IP-adres (het internetadres van uw computer).

U kunt door de meeste onderdelen van deze website bladeren zonder enige informatie over uzelf te geven; in sommige gevallen is persoonlijke informatie nodig om de door u gevraagde diensten te kunnen leveren. PlastiCity verzamelt persoonlijke informatie wanneer u zich registreert door het invullen en versturen van de online formulieren.

 

Wat is de algemene verordening inzake gegevensbescherming?

 

De GDPR is niets anders dan de nieuwe Europese Privacywet.

De "Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens", ook bekend als de "Privacywet" die wordt gebruikt om uw persoonsgegevens te beschermen. Op 25 mei 2018 werd deze oude Privacywet vervangen door een nieuwe Europese Privacywet: de GDPR of General Data Protection Regulation. Deze wetgeving heeft nog steeds betrekking op de "verwerking" van persoonsgegevens. De term "verwerking" is volgens die wetgeving een zeer ruim begrip. Alles wat wij met uw persoonsgegevens doen, valt onder het toepassingsgebied van de "verwerking": wij bewaren, raadplegen, doorsturen, sorteren, verspreiden, actualiseren, enz.

 

Wie heeft er toegang tot uw persoonlijke gegevens?

 

De stad Gent is de "controller". Dit betekent dat we bepalen welke gegevens we verzamelen en met welk doel. Juridisch gezien bepalen we het "doel van de verwerking". Maar dat betekent niet dat alle medewerkers van de Stad Gent toegang hebben tot alles. Uw persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk voor de afdelingen en medewerkers die ze nodig hebben voor hun werk.

Voor de verwerking van persoonsgegevens werken we samen met onze IT-partner Digipolis. Zij staan in voor de IT van de Stad Gent en bieden als zodanig ondersteuning (in de hoedanigheid van "verwerker") bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Digipolis houdt zich steeds aan de instructies van de Stad.

Digipolis is onze belangrijkste, maar niet onze enige gegevensverwerker. Ook andere bedrijven en organisaties kunnen voor ons gegevens verwerken. Met al deze verwerkers hebben we strikte afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat ze dezelfde hoge privacy-standaarden hanteren.

Soms is de stad Gent niet de enige "controleur". Dit is bijvoorbeeld het geval als projecten samen met andere organisaties worden uitgevoerd. Vaak hebben we ook de wettelijke verplichting om bepaalde gegevens door te geven aan andere overheden, zoals de Vlaamse of federale overheid. Ook wisselen we regelmatig persoonsgegevens uit met andere overheden en organisaties om u te ondersteunen en u automatisch bepaalde diensten en voordelen toe te kennen waarop u wettelijk recht heeft. Zo kunnen we u nog beter van dienst zijn.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit zonder geldige reden doorgeven of ter beschikking stellen aan derden. Wij doen dat alleen met uw voorafgaande toestemming of als wij daartoe wettelijk verplicht zijn. In die gevallen hebben we duidelijke legitieme redenen.

 

Juridische basis voor het "rechtmatig" verwerken van persoonsgegevens.

 

De Stad Gent gebruikt uw persoonlijke gegevens nooit zonder geldige reden. We gebruiken ze enkel voor doeleinden waarvoor we duidelijke legitieme redenen hebben, ook wel "rechtmatigheid" genoemd. Onze 4 belangrijkste legitieme gronden zijn de volgende:

 • U geeft ons uw toestemming om uw persoonlijke gegevens te gebruiken voor een specifiek doel. Wij geven u eerst informatie over wat deze toestemming precies inhoudt, hoe u uw toestemming eenvoudig kunt intrekken, met wie wij uw gegevens zullen delen en hoe lang wij van plan zijn uw gegevens te bewaren. Zo kunt u met kennis van zaken uw toestemming geven.
 • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens omdat u een overeenkomst hebt gesloten met de stad Gent.
 • Wij verwerken uw persoonsgegevens om te voldoen aan een wettelijke verplichting of bevel op grond van Europese wetgeving, federale wetten of Vlaamse decreten en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten. Soms vormt het GDPR zelf de wettelijke basis, bijvoorbeeld voor statistisch of wetenschappelijk onderzoek en voor archivering in het algemeen belang.
 • Wij gebruiken uw gegevens om een taak van algemeen belang uit te voeren of om openbaar gezag uit te oefenen.

Binnenkort ontvangt u via deze pagina een algemeen overzicht, waarin wordt vermeld:

 • de doeleinden waarvoor wij uw persoonlijke gegevens kunnen gebruiken
 • de voor elk van deze doeleinden vereiste persoonsgegevens
 • de wijze waarop wij uw persoonsgegevens rechtmatig verwerken
 • de periode waarin wij uw gegevens bewaren

In dit overzicht staan ook alle doeleinden waarvoor wij uw toestemming wel of niet nodig hebben en waarvan wij u daarom niet vooraf op de hoogte stellen.

Soms archiveren wij uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de archiefwetgeving. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij uw persoonsgegevens langer in ons archief bewaren dan de eerst aangegeven bewaartermijn. In dat geval verandert het doel van de verwerking in "archivering in het algemeen belang" en is het niet langer het doel waarvoor wij uw gegevens voor het eerst hebben gebruikt. Deze gearchiveerde gegevens zullen gedurende lange tijd (120 jaar) ontoegankelijk en onleesbaar zijn. Gedurende deze periode zullen wij ze niet verwerken op een andere manier dan strikt noodzakelijk is voor de bewaring ervan.

 

Wat zijn uw rechten?

 

Volgens de algemene verordening inzake gegevensbescherming heeft u een aantal rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Recht van toegang en overdraagbaarheid van gegevens

U heeft recht op toegang tot uw persoonlijke gegevens en de doeleinden waarvoor wij deze verwerken. Wij zullen u vragen uw identiteit te bewijzen, zodat we zeker weten dat we de juiste persoon toegang geven tot uw persoonlijke gegevens.

Als u toegang vraagt tot uw gegevens, kunt u deze in digitale vorm aan de balie verzamelen. Wij zullen ze aan u ter beschikking stellen in een gangbaar formaat (bv. pdf of Word). Op uw verzoek kunnen wij ze in een machinaal leesbaar formaat (bijv. Excel) aanleveren. Wij kunnen ook een geprinte versie van uw gegevens naar uw woonplaats sturen.

U heeft dan het recht om uw persoonlijke gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking, maar wij zijn ook bereid om voor de doorgifte te zorgen als u dat wilt en als het technisch mogelijk is.

Recht op correctie

Indien u vaststelt dat de persoonsgegevens van de stad Gent onjuist of onvolledig zijn, hebt u het recht om ze te laten corrigeren.

Recht om te worden vergeten

In een aantal gevallen heeft u het recht om uw gegevens te laten wissen. Deze gevallen zijn onder andere:

 • gevallen waarin we uw persoonsgegevens niet langer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor we ze oorspronkelijk verwerkt hebben, wanneer we uw toestemming nodig hebben om ze te verwerken en u besluit uw toestemming in te trekken
 • gevallen waarin u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde redenen zijn om de verwerking voort te zetten
 • gevallen waarin we uw persoonlijke gegevens op een onwettige manier verwerken ondanks al onze inspanningen
 • gevallen waarin wij wettelijk verplicht zijn uw gegevens te wissen

Let op: Wij hebben vaak de verplichting om uw gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren en kunnen niet of slechts gedeeltelijk aan uw verzoek voldoen om te worden vergeten. Zo kunt u bijvoorbeeld niet uit het bevolkingsregister worden verwijderd.

Het recht op beperking van de verwerking, het recht om bezwaar te maken en het recht om niet onderworpen te zijn aan geautomatiseerde besluitvorming.

U heeft het recht om de verwerking te beperken:

 • als u de juistheid van uw persoonlijke gegevens betwist gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van uw gegevens te controleren
 • als wij ondanks alle inspanningen uw persoonsgegevens op onwettige wijze verwerken, maar u er de voorkeur aan geeft dat wij uw persoonsgegevens niet wissen
 • als we uw persoonlijke gegevens niet meer nodig hebben, maar u ze wel nodig heeft voor een juridische procedure...
 • indien u bezwaar maakt tegen de verwerking en er geen andere gerechtvaardigde redenen zijn om de verwerking voort te zetten

U heeft het recht om bezwaar te maken als wij uw persoonsgegevens verwerken voor de uitvoering van onze taken in het algemeen belang of voor de uitoefening van het openbaar gezag. Indien uw belangen, rechten en vrijheden zwaarder wegen dan de legitieme gronden van de stad Gent, zullen wij de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten.

De overheid bepaalt vaak puur op basis van een aantal kenmerken of je ergens voor in aanmerking komt (bijvoorbeeld een beurs). U heeft het recht om menselijk ingrijpen te vragen als dit grote gevolgen voor u kan hebben, tenzij:

 • we moeten uw persoonlijke gegevens op die manier verwerken op grond van een overeenkomst die we met u hebben gesloten.
 • het is wettelijk toegestaan en uw rechten en vrijheden worden beschermd
 • u geeft ons uw uitdrukkelijke toestemming

 

Hoe kunt u uw rechten uitoefenen?

 

U kunt uw rechten op verschillende manieren uitoefenen:

 • U kunt een verzoek indienen via een e-mail op privacy@stad.gent.
 • U kunt uw aanvraag ook per post naar dit adres sturen: Data Protection Officer, Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Wij sturen u zo snel mogelijk een antwoord: uiterlijk 30 dagen na ontvangst van uw aanvraag en het bewijs van uw identiteit. Het uitoefenen van uw rechten is normaal gesproken gratis. Als uw verzoek buitensporig is of als u vaak hetzelfde verzoek doet, heeft de Stad het recht om een vergoeding in rekening te brengen of uw verzoek te weigeren.

 

Vragen, opmerkingen of klachten?

 

Voor vragen, opmerkingen of klachten met betrekking tot uw privacy kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming van de Stad:

 • per e-mail op: privacy@stad.gent.
 • per brief aan: Data Protection Officer, Stad Gent, Botermarkt 1, 9000 Gent

Bovendien heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij het Vlaamse Comité van Toezicht.